RADA RODZICÓW 2023/2024

PRZEWODNICZĄCAp. Anna Krygiel

WICEPRZEWODNICZĄCAp. Agnieszka Runiewicz

SEKRETARZp. Paulina Olczak

KOMISJA REWIZYJNA

p.  Wioletta Ladorudzka

p. Agnieszka Biernacka

p.  Michał Andrzejewski

 

NUMER KONTA DO WPŁAT  NA RADĘ RODZICÓW:

BANK PEKAO SA II O/KUTNO   42 1240 1734 1111 0010 0053 8388

W tytule należy zamieścić imię, nazwisko i klasę ucznia.