ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY

ZARZĄDZENIE NR 18 /2021 /2022
Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie
o zmianie trybu nauczania na tryb zdalny w szkole
Dyrektor szkoły na podstawie pkt 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19( Dz.U.2022 poz. 186) zarządza co następuje:

 1.1. Od dnia 27 stycznia 2022r. do dnia 27 lutego 2022 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie wprowadza się  zdalny tryb nauki.
2.Zajęcia w zakładach pracy i w stołówce szkolnej odbywają się zgodnie z harmonogramem, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
3.System nauczania zdalnego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w szkole.
4.Zajęcia wynikające z orzeczeń poradni psychologiczno- pedagogicznej odbywają się stacjonarnie.
5.Nauczyciele wszystkich przedmiotów przypominają swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki.
6.Kontakt z rodzicem /opiekunem ucznia odbywa się poprzez dziennik elektroniczny.
7Pracownicy administracji i obsługi w trakcie zdalnego trybu pracy szkoły pracują zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły harmonogramem.

 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                          Joanna Zielińska

Dodaj komentarz